Voorwaarden

Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID

1.1De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons uitgebrachte offertes, op alle door ons gesloten overeenkomsten of door ons verrichte handelingen.
1.2In de voorwaarden wordt onder "Afnemer" verstaan iedere wederpartij tot wie offertes gericht zijn, dan wel met wie overeenkomsten gesloten zijn, dan wel voor wie handelingen verricht zijn.
1.3Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over "wij" en "ons", wordt gedoeld op alle tot de "Maritiem-groep" behorende ondernemingen, in het bijzonder: Handelmaatschappij Maritiem BV (tevens h.o.d.n. Fastnet), Maritiem Holding BV, Maritiem Consultants BV, Viscount Fisheries BV en Huck Torimex BV. Dit impliceert onder meer dat hetgeen gesteld is ter zake van compensatie en retentie ook geldt voor gevallen waarin de afnemer een vordering heeft op een tot de groep behorende onderneming en hij een schuld heeft aan een andere tot de groep behorende onderneming.
1.4De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

Artikel 2 OFFERTES; AANVAARDINGEN; VERVOLGOVEREENKOMSTEN

2.1Voor zover wij niet schriftelijk of met zoveel woorden anders te kennen hebben gegeven, brengen wij offertes uit en aanvaarden wij orders uitsluitend op basis van de onderhavige en niet van andere algemene voorwaarden.
2.2Al onze aanbiedingen, daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding van de aanbieding door de wederpartij. Herroeping na aanvaarding door de wederpartij zal onverwijld dienen te geschieden.
2.3Alle in een offerte of opdrachtbevestiging opgenomen afbeeldingen, catalogi, tekeningen, ontwerpen, maat- en gewichtsopgaven en overige specificaties hebben slechts indicatieve waarde en zijn voor ons niet bindend.
2.4Een aanvaarding van onze aanbieding, als bedoeld sub 2.1, welke afwijkt van de aanbieding, geldt als een verwerping van de oorspronkelijke aanbieding en als een nieuwe aanbieding die ons niet bindt. Dit geldt ook indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van onze aanbieding afwijkt.
2.5Overeenkomsten, hoe ook genoemd, betreffende de levering van zaken en/of diensten komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door ons. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van de order door ons, dan wel uit het feit dat wij uitvoering aan de overeenkomst geven.
2.6De onderhavige voorwaarden zullen ook gelden voor eventuele nadere of vervolgovereenkomsten tussen partijen.

Artikel 3 RECHTEN m.b.t. ONTWERPEN, TEKENINGEN, BESCHRIJVINGEN, BEREKENINGEN e.d.

3.1Afnemer mag ontwerpen, tekeningen, beschrijvingen, berekeningen en dergelijke die wij hem verstrekken, voor zover niet uitdrukkelijk anders met ons is overeengekomen, slechts gebruiken in het kader en ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst door ons of door een ander in onze opdracht. Afnemer staat er voor in dat derden de ontwerpen etc. niet buiten het zojuist genoemde doel gebruiken. Alle eventuele rechten van industriële of intellectuele eigendom met betrekking tot genoemde ontwerpen etc. vallen ons toe, ook indien daarin gedachten of ideeën van Afnemer zijn verwerkt.

Artikel 4 PRIJZEN

4.1Alle prijzen in de door ons genoemde aanbiedingen, als bedoeld sub 2.2, zijn exclusief BTW, transport, verzekeringen en invoerrechten en gelden alleen voor die aanbiedingen en kunnen tot aan het moment dat de overeenkomst door ons is geaccepteerd, worden herzien.
4.2Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn prijzen voor het verrichten van diensten of het uitvoeren van werk gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst binnen de bij ons gewone werkuren op de gewone werkdagen. Indien buiten onze schuld werkzaamheden buiten de genoemde tijd worden verricht, zijn wij gerechtigd daaraan voor ons verbonden extra kosten aan Afnemer door te berekenen.
4.3Bovendien kunnen de prijzen na het sluiten van de overeenkomst worden verhoogd op grond van externe factoren, zoals verhoging van belastingen, externe leveranciersprijzen, valutakoersen, grondstoffen, vrachtkosten, lonen en/of sociale lasten, invoerrechten, heffingen of andere lasten. Vindt zo'n verhoging plaats binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan heeft uitsluitend een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, de bevoegdheid de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring kosteloos te ontbinden, tenzij sprake is van een wettelijke prijsverhoging, bijvoorbeeld een verhoging van belastingen. Partijen kunnen in dat geval over en weer geen aanspraak maken op vergoeding van eventueel geleden schade.

Artikel 5 LEVERTIJD/ UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

5.1De levertijd wordt, tenzij expliciet anders overeengekomen, slechts bij benadering opgegeven en kan nimmer als een fatale termijn worden beschouwd. Een overschrijding van de levertijd geeft Afnemer in geen geval recht op schadevergoeding. Evenmin kan Afnemer terzake aanspraak maken op ontbinding van de overeenkomst, tenzij hij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. De levertijd vangt aan daags na de totstandkoming van de overeenkomst of, wanneer Afnemer voor de uitvoering van de overeenkomst aanstonds vereiste inlichtingen, tekeningen, goedkeuringen en dergelijke dient te verstrekken of binnen een termijn van 31 kalenderdagen na de totstandkoming van de overeenkomst een (aan-)betaling dient te doen, daags nadat een en ander door ons geheel is ontvangen. Wij zijn gerechtigd de (verdere) uitvoering van onze werkzaamheden op de schorten, zolang Afnemer jegens ons niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, waaronder mede begrepen het zorgdragen voor vergunningen of keuring van werk of zaken door derden. Dit opschortingrecht geldt tot op het moment dat Afnemer zijn verplichtingen alsnog is nagekomen, tenzij wij inmiddels gebruik hebben gemaakt van ons recht tot ontbinding van de overeenkomst. Een en ander laat ons recht op schadevergoeding onverlet.
5.2De door ons gesloten overeenkomst zal naar beste kunnen worden uitgevoerd. Afwijkingen van ondergeschikte aard geven Afnemer geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding. Afnemer die van mening is dat onze prestatie wezenlijk niet beantwoordt aan de overeenkomst is verplicht ons - op straffe van verval van recht - binnen acht dagen nadat hij de tekortkoming heeft geconstateerd c.q. had kunnen constateren, daarvan per aangetekende brief op de hoogte te stellen. Een door ons opgegeven termijn geldt overigens als aangehouden, ook wanneer bij het einde van die termijn nog van een enkele, het gebruik niet ernstig belemmerende tekortkoming blijkt. Onverminderd Afnemers recht op opheffing daarvan, leveren zulke tekortkomingen geen grond op voor het niet aanvaarden of goedkeuren van het gepresteerde en het opschorten van betaling.

Artikel 6 EIGENDOMS- EN RISICO-OVERGANG

6.1Het risico van de door ons geleverde/te leveren goederen is voor Afnemer:
6.2a. bij levering af fabriek: zodra de goederen in of op de vervoermiddelen zijn geladen,
6.3b.bij levering franco werk: zodra de goederen zijn aangevoerd op de plaats van bestemming,
6.4c. bij levering op afroep: zodra de goederen op ons terrein ten behoeve van Afnemer zijn afgezonderd.
6.5Indien om niet aan ons toe te rekenen redenen aanvoer en/of aflevering op het overeengekomen of geplande moment niet kan plaatsvinden, komt en blijft het risico van beschadiging of verlies van de voor Afnemer bestemde goederen, anders dan als gevolg van een ons toerekenbaar gebrek of van een onzorgvuldigheid van ons of ons personeel, voor risico van Afnemer vanaf het moment dat de aflevering overeengekomen of gepland was.
6.6Beschadiging of verlies van door Afnemer aan ons ter reparatie, bewerking of anderszins ter beschikking gestelde goederen, voorzover niet het gevolg van onzorgvuldigheid van ons of ons personeel, blijft voor rekening en risico van Afnemer.
6.7Indien wij aan Afnemer de eigendom van een goed dienen te verschaffen, gaat de eigendom ervan pas op Afnemer over wanneer laatstgenoemde aan ons heeft voldaan al hetgeen hij krachtens of in verband met overeenkomsten tot leveren van goederen of verrichten van diensten aan ons verschuldigd is. Indien tijdige betaling door Afnemer van enige schuld uit of in verband met genoemde overeenkomsten of tijdige deugdelijke zekerheidstelling voor de nakoming van een schuld achterwege blijft, zijn wij gerechtigd de ons nog in eigendom toebehorende goederen eigenmachtig terug te nemen en zijn wij niet tot vergoeding van enige schade gehouden, onverminderd het bepaalde in art.12 (eigendomsvoorbehoud).

Artikel 7 BETALING

7.1Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden in Euro, op de wijze als door ons wordt aangegeven en verder uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na de datum van de factuur, die na uitvoering van de overeenkomst of - bij uitvoering in gedeelten - na uitvoering van een gedeelte van de overeenkomst wordt toegezonden. Indien het ons wenselijk voorkomt kunnen wij in afwijking van de overeengekomen betalingsregeling betaling vooraf of betaling contant bij aflevering verlangen, of dient Afnemer op eerste verzoek onzerzijds binnen een daarbij aan te geven termijn een naar ons inzicht deugdelijke zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien het totaalbedrag van de factuur lager is dan €250,00, zijn wij gerechtigd €15,00 administratiekosten in rekening te brengen.
7.2Indien binnen 30 dagen na factuurdatum als hierboven sub 7.1 bedoeld geen betaling heeft plaatsgevonden, zijn wij gerechtigd een rente gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met 2% per jaar, in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend voor een volle maand. Tevens zijn wij bij weigering te betalen of zekerheidstelling gerechtigd - na onze keuze - de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel te beëindigen, onverminderd ons recht op schadevergoeding en het recht de ons nog in eigendom toebehorende goederen eigenmachtig terug te nemen.
7.4Indien het factuurbedrag ten dage der opeisbaarheid niet volledig is betaald, zal Afnemer in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist. Wij zijn alsdan gerechtigd zonder enige rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, waarbij de ons toekomende rechten als vermeld in de vorige leden van dit artikel onverlet blijven. Voorts is Afnemer dan gehouden ons te vergoeden alle kosten die wij dienen te maken ter incasso van de openstaande bedragen, met name:
7.5a. declaraties van advocaten en procureurs terzake van hun werkzaamheden, zowel in- als buiten rechte, ook voorzover zij de door de Rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus, alsmede alle executiekosten; De buitengerechtelijke kosten van de zojuist genoemden worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van € 150,-;
7.6b. de kosten van faillissementsaanvrage;
7.7c. de opslagkosten in geval van opschorting van levering en/of uitoefening van retentierecht.
7.8Goederen die wij voor bewerking of reparatie onder ons hebben, hoeven wij niet eerder aan Afnemer terug te geven dan nadat Afnemer ons al hetgeen hij uit welke hoofde ook aan ons verschuldigd is, heeft voldaan.
7.9Een betaling strekt eerst in mindering van de incassokosten, vervolgens van de verschuldigde rente en daarna van de hoofdsom. Indien Afnemer meerdere facturen onbetaald laat, strekt een betaling - met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin - eerst in mindering van de oudste factuur en vervolgens op de een na oudste factuur, etc..
7.10Indien om aan Afnemer toe te rekenen omstandigheden geen uitvoering aan de overeenkomst kan worden gegeven binnen de overeengekomen termijn c.q. termijnen, lijdt dit niet tot opschorting van de betalingsverplichting van Afnemer. Afnemer blijft gehouden op de overeengekomen tijdstippen te betalen.
7.11Indien onder Afnemer beslag wordt gelegd, hem surséance van betaling wordt verleend of hij in staat van faillissement wordt verklaard, worden al zijn schulden aan ons direct volledig opeisbaar.

Artikel 8 VERREKENING/ OPSCHORTING

8.1Het is Afnemer niet toegestaan enig door hem aan ons verschuldigd bedrag te verrekenen met bedragen welke wij aan hem verschuldigd mochten zijn.
8.2Ingeval van tijdelijke onmogelijkheid tot levering is Afnemer niet gerechtigd tot opschorting van de betaling, noch tot uitoefening van een retentierecht jegens ons.
8.3Afnemer is evenmin gerechtigd tot opschorting van de betaling uit hoofde van deze overeenkomst in verband met enige andere met ons gesloten overeenkomst, behoudens voorzover het betreft natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 9 OVERMACHT/ NIET TOEREKENBAAR TEKORTSCHIETEN

9.1Omstandigheden buiten onze wil en/of ons toedoen welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang van ons gevergd kan worden, geven ons het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
9.2Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoeld gelden onder andere: niet, niet volledige en/of vertraagde levering door onze toeleveranciers, oorlog en oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, in - en uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was, vorst, werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal, storingen in levering van energie, defecten aan machines, alles zowel in ons bedrijf als bij derden van wie wij de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken en voorts alle overige oorzaken, buiten onze wil en/of toedoen ontstaan.
9.3Alleen wanneer sprake is van een overeenkomst met een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt onder overmacht verstaan de situatie waarbij de tekortkoming onzerzijds ons niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan onze schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komt.
9.4Wanneer zich een situatie als in de voorgaande leden van dit artikel bedoeld voordoet, melden wij dit Afnemer. Partijen plegen overleg over een mogelijke aanpassing van de overeenkomst. Bereiken partijen geen overeenstemming en is (verdere) uitvoering van de overeenkomst blijvend onmogelijk, dan kan iedere partij de overeenkomst, voorzover daaraan nog geen uitvoering is gegeven, ontbinden. Van blijvende onmogelijkheid van uitvoering is sprake wanneer uitvoering van de overeenkomst gedurende meer dan zestig min of meer aangesloten dagen feitelijk of rechtens niet mogelijk is geweest en ook wanneer duidelijk te voorzien is dat de uitvoering van de overeenkomst gedurende genoemde periode feitelijk of rechtens niet mogelijk zal zijn.

Artikel 10 AANSPRAKELIJKHEID

10.1Wij zijn - behoudens het bepaalde in het volgende lid - nimmer aansprakelijk voor welk schade dan ook, daaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, stagnatieschade, verlies van orders, winstderving en dergelijke, welke voor Afnemer uit een met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien. Afnemer vrijwaart ons te dezer zake tegen aanspraken van derden.
10.2Onze aansprakelijkheid is beperkt tot vervanging van het geleverde gebrekkige goed of een onderdeel daarvan, danwel tot teruggave van de overeengekomen prijs of evenredig gedeelte daarvan, een en ander te onzer beoordeling. Indien door ons een dienst is verricht, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het opnieuw verrichten van de gebrekkig verrichte dienst of een gedeelte daarvan, danwel tot teruggave van de overeengekomen prijs of een evenredig gedeelte daarvan, een en ander te onzer beoordeling.
10.3Een schade c.q. tekortkoming dient op straffe van verval van rechten binnen 15 dagen na aflevering der goederen c.q. het verrichten der diensten, althans nadat het gebrek redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden, per aangetekende brief te geschieden. Aan ons dient alle medewerking te worden verleend bij een eventueel onderzoek onzerzijds naar aard, omvang en oorzaak van de schade c.q. tekortkoming, een en ander eveneens op straffe van verval van het recht op schadevergoeding c.q. herstel/vervanging.
10.4Een schade of tekortkoming die ontdekt wordt na zes maanden na de afgifte van de zaak of de beëindiging van het werk, waarmee de schade c.q. tekortkoming rechtstreeks verband houdt, komt niet voor vergoeding c.q. herstel/vervanging in aanmerking.
10.5Een aan Afnemer toekomende vordering tot schadevergoeding, herstel of vervanging verjaart met het verstrijken van een termijn van twaalf maanden na de afgifte van de zaak of de beëindiging van het werk, waarmee de vordering rechtstreeks verband houdt.
10.6Voor adviezen, die wij verstrekken zonder dat daaraan een uitdrukkelijk op het verstrekken van adviezen gerichte overeenkomst ten grondslag ligt, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid uit welke hoofde ook.
10.7Voor tekeningen, ontwerpen, berekeningen, aanwijzingen, materialen e.d. die ons door of vanwege Afnemer met het oog op de uitvoering van de overeenkomst worden verstrekt, aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid uit welke hoofde ook.
10.8Ontbinding van een overeenkomst wegens een tekortkoming is slechts mogelijk voorzover het een tekortkoming als sub 10.1 en 10.2 bedoeld betreft, en wij er niet in slagen om de tekortkoming om ons toe te rekenen redenen binnen in alle omstandigheden in aanmerking genomen redelijke termijn te herstellen en instandhouding van de overeenkomst van Afnemer in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Artikel 11 EIGENDOMSVOORBEHOUD EN ZEKERHEIDSSTELLING

11.1Wij behouden ons de eigendom voor van alle door ons geleverde goederen tot aan het moment van volledige betaling van de prijs van alle door ons aan Afnemer geleverde of nog te leveren goederen en/of diensten, alsmede ten behoeve van onze eventuele vorderingen voor door ons in het kader van de levering van goederen en/of verrichte diensten of te verrichten werkzaamheden van hetgeen wij van Afnemer te vorderen hebben wegens diens tekortschieten in de nakoming van de met Afnemer gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen incassokosten, rente en boetes.
11.2Eerst na volledige betaling van alle vorderingen, als bedoeld in het vorige lid, vindt de eigendomsoverdracht van de goederen plaats.
11.3Indien en voorzover door ons geen betaling is verkregen van de opeisbare vorderingen terzake waarvan wij onze eigendom van de geleverde goederen hebben voorbehouden, zijn wij gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst - en worden wij, voorzover nodig, reeds nu voor alsdan onherroepelijk door Afnemer daartoe gemachtigd - onze goederen terug te nemen en is Afnemer verplicht ons in dat kader toegang te verlenen tot alle in zijn onderneming in gebruik zijnde ruimten, een en ander onverminderd ons recht om van Afnemer schadevergoeding te vorderen.
11.4Ook ingeval van opschorting van betaling, aanvraag van surseance van betaling, faillissement of liquidatie van zaken van Afnemer hebben wij het sub 11.3 omschreven recht.
11.5Afnemer is gerechtigd de door ons geleverde goederen waarvan wij eigenaar zijn, ten behoeve van ons door te verkopen, echter alleen voorzover zulks binnen zijn normale bedrijfsvoering gebruikelijk is, tenzij wij Afnemer hebben meegedeeld dat hij daartoe niet meer bevoegd is.
11.6Afnemer is verplicht op ons eerste verzoek een bezitloos pandrecht te bevestigen op de door ons geleverde goederen zodra wij, om welke reden dan ook, de eigendom daarvan verliezen, zulks tot zekerheid voor de betaling van alle bestaande en toekomstige vorderingen van ons op Afnemer, die terzake van incassokosten en rente daaronder begrepen. Bij gebreke daarvan zijn al onze vorderingen terstond opeisbaar en zijn wij gerechtigd tot ontbinding der overeenkomst(en) over te gaan, onverminderd ons recht op schadevergoeding.
11.7Het is Afnemer verboden op de door ons geleverde goederen - ongeacht of wij daarvan nog eigenaar zijn - een vuist - of bezitloos pandrecht ten behoeve van een derde te verstrekken.
11.8Wij zullen steeds - zolang het gekochte en geleverde niet geheel mocht zijn betaald, alsook alvorens tot levering over te gaan - een bankgarantie, althans een daarmee gelijk te stellen zekerheid als waarborg voor de betaling van het verschuldigde, resp. van hetgeen na levering verschuldigd zal worden, mogen verlangen. Afnemer is alsdan verplicht deze zekerheid te stellen. Zolang de zekerheid niet is gesteld, zijn wij gerechtigd de levering op te schorten en de lopende overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd ons recht op nakoming en/of schadevergoeding.

Artikel 12 TOEPASSELIJKHEID RECHT/GESCHILLEN

12.1Op alle door ons verrichte handelingen, waaronder door ons gesloten overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing, inclusief afdeling 3, titel 5 Boek 6 B.W.
12.2De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken d.d. 11 april 1980 te Wenen wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
12.3Alle geschillen tussen Afnemer en ons welke mochten voortvloeien uit de door ons met Afnemer gesloten overeenkomst, zullen te onzer keuze worden beslecht door de Rechter die bevoegd is op grond van de wettelijke competentieregels, danwel door de bevoegde Rechter in het arrondissement van onze plaats van feitelijke vestiging.

Artikel 13 SLOTBEPALING

Deze algemene offerte, leverings- en betalingsvoorwaarden kunnen worden aangehaald als Algemene Voorwaarden Maritiem.